shift left shift right

příručka uživatele systému AToM

obsah<< předchozí stránkadalší stránka >>
ke stažení

Co je co v systému AToM

Podle informací z příkladu v minulé kapitole lze v systému AToM vytvořit ontologii domény našeho zájmu. Začíná se oblastí návrhu znalostní vrstvy [1], který se zabývá typy elementů TM, kterými jsou Třída, Asociace a Výskyt. Tím se definuje schéma pojmů a vztahů, a vymezuje se datový prostor pro uložení informací o typech elementů. V systému AToM znikájí databázové objekty pro uložení samotných elementů. Pro uložení jejich instancí.

image012.png

TM v systému AToM

  1. znalostní vrstva - oblast návrhu
  2. informační vrstva - informace v souvislostech
  3. definovaná forma a obsah tvoří strukturovaná data

Instance je konkrétní výskyt elementu nějakého typu. Takže můžeme říci, že "Tom Hanks" je instance typu "osoba", nebo také instance Atributu typu "jméno" ve Třídě "osoba". Instance Třídy "osoba" může mít definovánu souvislost s instancí Třídy "video". Souvislost, která je typu "ve filmu hrají herci". Tento výskyt (tato instance souvislosti či  Asociace) je konkrétní informací říkající, že "Tom Hanks hraje ve filmu Zelená míle". Takto se postupně buduje informační vrstva [2], soubor informací o objektech domény zájmu v pavučině definovaných vztahů, ve vzájemných souvislostech. A to je druhá oblast, kterou pokrývá systém AToM v úzké "symbióze" s oblastí návrhu.

Do připravené formy se ukládá obsah. Jinými slovy, do prostoru informací, kdy je určeno co, jak, kam a jakým způsobem, se ukládají sledovaná data, instance konkrétní informace z domény zájmu.

Uložení obsahu podle definice pojmů a vztahů [3] vytváří strukturovaná data, ve kterých se lze lépe orientovat, rychle vyhledávat, rozeznat souvislosti, a tak povýšit informace na znalosti.

Instance Asociace je implementována pomocí dvou rolí, které interpretují směr vztahu. Každá role je interpretací Asociace z pohledu Třídy, ke které se vztahuje. Asociace "Tom Hanks hraje ve filmu Zelená míle" je interpretována z pohledu osoby "Tom Hanks" jako role vztahu "hraje ve filmu Zelená míle", a z pohledu filmu "Zelená míle" je interpretována jako role "ve filmu hraje Tom Hanks". Instance Atributů a instance rolí Asociací jsou sdruženy v instanci Třídy.

 

Přehled elementů Topic Maps:

element TM

česky

v systému AToM

příklad informace

topic type

typ tématu

Třída

video, osoba

Topic

téma

instance Třídy

"Zelená míle", "Tom Hanks"

association type

typ asociace

Asociace

herec hraje ve filmu

Association

asociace

instance Asociace

Tom Hanks je herec ve filmu Zelená míle

association role

role asociace

asociace z pohledu Třídy

herci filmu "Zelená míle": "Tom Hanks"

Scope

oblast platnosti

složka

údaje co souvisí s filmy

occurence type

typ výskytu

Atribut třídy

odkaz na internet

Occurence

výskyt

instance Atributu

http://www.csfd.cz/film/2292-zelena-mile/

 

jméno

Base Name*

Zelená míle, Tom Hanks

Base Name* - na počátku bylo slovo

Na posledním řádku tabulky je položka "Base Name*". Je to první a základní charakteristika, nejdůležitější vlastnost instance Třídy, její jméno - pojmenování. Vykazuje znaky Atributu, a také je tak položka implementována. Jako základní Atribut instance Třídy, který je její povinnou součástí. A může být i součástí jedinou.

Flexibilita Systém AToM spočívá také v tom, že nevynucuje jednoznačnost tohoto identifikátoru a umožňuje měnit "Base Name*" podle přání uživatele. Jako jednoznačný identifikátor slouží Atribut typu Kód (Code), který lze použít v rámci nastavení Třídy v Atom Studiu.

Speciality v systému AToM

Systém AToM poskytuje ještě další komponenty pro třídící a vyhledávací aparát, kterými jsou Skupina, Výběr a Hierarchie. Soubor všech komponent je dále popisován v kapitole o přehledu projektu.

Ontologie

Ontologie je popis určité problematiky. Obsahuje definici pojmů a definici vztahů mezi jednotlivými pojmy. V prostředí systému AToM je Ontologie soubor pojmů, který je sestavený na bázi předdefinovaných komponent. Slouží k uchovávání a předávání znalosti týkající se domény (zájmu).

Projekt/Prostor/Schema

Návrh ontologie je v systému AToM víc než jen schématické vyjádření, zahrnuje komplexní nastavení, a tak se někdy v systému AToM (i vzájemné komunikaci) označuje jako ta "Schema". Jako je "strašlivý tajemství" prostě "Tajem" (Hrdý Budžes:).

A touto "Schemou" je myšlena jak ontologie celé domény, tak i každé její části, kterými jsou jednotlivé "Projekty" zabývající se nějakou konkrétnější subdoménou. Tyto "Projekty" si vyhrazují "Prostor" datové báze (světa či vesmíru zájmové domény - Space) pro svou realizaci - návrh a implementaci, formu a obsah.

"Projekt" v systému AToM má svou "Schemu" (sic!), která popisuje jeho ontologii, ontologii jeho "Prostoru".

Atribut/Vlastnost

Podobně se také na mnoha místech systému AToM používá termín "Vlastnost" ve smyslu položky popisující nějakou charakteristiku, vlastnost, která může být spojena s nějakou entitou (vlastněna entitou Třída), kterou popisuje. Je to "Atribut" skupiny, kterou popisuje. Každá Třída vlastní alespoň jeden Atribut, jednu "Vlastnost" sloužící k popisu Třídy.

Atom/AToM/atom

Atom je pojem, který je i díky způsobu implementace, často používaný jak v souvislosti se systémem AToM, tak i jeho částmi, komponentami, ze kterých se skládá. Jako "Matrjoška", která má v sobě další, tak např. "atom" reprezentující Projekt obsahuje "atom" Třídu, která obsahuje "atom" Název atp. Vše, co je "Topic" z hlediska popisu technikou Topic Maps, tak je "atom" z hlediska implementace v systému.

Konstatováním "Není vybrán žádný atom" se myslí, že nebyla zvolena komponenta, se kterou se má dál něco dělat.

Klik, kliknutí, dvojklik

Takto se označuje v následujícím textu způsob práce s počítačovou myší. Po nastavení kurzoru na nějaké místo na displeji se krátce stiskne tlačítko na počítačové myši. To je klik, kliknutí. To může způsobit nějakou akci, jako třeba zvýraznění objektu pod kurzorem, spuštění nějaké procedury, pokud je pro objekt naprogramována apod. Dvojklik je kliknutí rychle dvakrát za sebou.

Odkaz

Jako odkaz, text s odkazem na něco, se označuje zvýrazněný text, který umožňuje přesměrování prohlížeče na jinou část aplikace. Hypertextový odkaz. Po kliknutí na odkaz, prohlížeč zobrazí s aplikací související stránku, případně se před tím zamyslí, pokud je požadavek složitější.  

Vysouvací  - vysunovací nabídka

Neboli drop-down. Jedná se o komponentu, která umožňuje vybrat ze seznamu předdefinovaných možností jednu (někdy i více), a tu pak zobrazit v textovém boxu. Rozbalení nebo sbalení nabídky lze většinou provést kliknutím na tlačítko uvnitř boxu vpravo. Výběrem ze seznamu se nahradí text v boxu.

 

Tolik na úvod.

Důležité je ale začít, na znalosti je tu AToM :)

Nenalezli jste požadované informace?
Přeje si kontaktovat uživatelskou podporu?

Kontaktovat nás můžete nejlépe e-mailem, seznam možností jak se s námi spojit je na stránkce kontakty.

Připravujeme možnost rychle zaslat dotaz pomocí webového formuláře.

© AION CS, s.r.o