shift left shift right

příručka uživatele systému AToM

obsah<< předchozí stránkadalší stránka >>
ke stažení

Prostor - přehled Projektu

Projekt – Prostor

Základní část, organizační jednotka, sloužící k rozdělení ontologie na jednotlivé části. Projekt, nebo také Prostor, vymezuje prostor v rámci databáze, prostor pro specifikaci entit, jejich atributů, jejich vztahů a ukotvení těchto elementů v rámci celé ontologie.

Přehled Projektu zahrnuje zobrazení všech částí ontologie Projektu/Prostoru na jedné stránce. Stránka přehledu Projektu se spustí kliknutím na odkaz na projekt v panelu ontologie. Alternativně lze použít odkaz z navigačního panelu (navigace bod 4) nebo z uživatelem vloženého panelu Ontologie (Ontology).

image085.png

Projekt - Prostor

  1. záložka stránky Projektu
  2. seznam Tříd
  3. seznam Hierarchií
  4. seznam Skupin
  5. seznam Asociací
  6. seznam Atributů
  7. atribut typu Výběr

Na stránce Projektu/Prostoru [1] je zobrazen seznam všech elementů schématu projektu s uvedením počtu instancí a popisem každého elementu. Názvy Tříd, Hierarchií, Skupin nebo Výčtů jsou zároveň rychlými odkazy do editorů těchto elementů.

Třída

Třída reprezentuje nějaký reálný objekt, který je v rámci ontologie projektu specifikován pomocí přidělených atributů. Třída zapouzdřuje tuto sadu atributů (vlastností, charakteristik). Každá Třída obsahuje vždy alespoň jeden atribut jméno (Base Name*). V přehledu ontologie projektu se zobrazuje seznam všech Tříd, které jsou pro Projekt (Prostor) zavedeny [2]. Kliknutím na odkaz se zobrazí stránka editoru Třídy.

Instance Třídy je naplnění reprezentace objektu konkrétními daty, hodnotami atributů Třídy apod. Instance si lze představit jako vyplněnou tabulku, kde sloupce reprezentují instance jednotlivých položek (Atributy, Skupiny, Výčty, role Asociací apod.) a jeden řádek jako celek reprezentuje instanci Třídy.

Hierarchie

Hierarchie reprezentuje datovou strukturu složenou z instancí Tříd, které jsou propojeny vztahem podřazenosti (nadřazenosti). Podřazený uzel má jen jednoho nadřazeného. Ideální pro členění textu dokumentu na kapitoly a podkapitoly. Podobně jako atributy Třídy, také Hierarchie se editují v rámci editace Třídy. V přehledu ontologie projektu se zobrazuje seznam všech Hierarchií, které jsou pro Projekt (Prostor) zavedeny [3]. Kliknutím na odkaz se zobrazí prohlížeč Hierarchie s hierarchicky uspořádaným rozbalovacím seznamem odkazů na instance Třídy.

Skupina

Skupina je praktická komponenta, která integruje jednoduchou nebo i složitější strukturu ( pomyslných tříd a vztahů ) do jednoho objektu. Jedná se o číselník či taxonomii, klasifikaci se stromovou strukturou uspořádání uzlů. Provázanou skupinu prvků, které jsou charakterizovány pouze jménem. V přehledu ontologie projektu se zobrazuje seznam všech Skupin, které jsou pro Projekt (Prostor) zavedeny [4]. Kliknutím na odkaz se zobrazí stránka editoru Skupin.

Asociace

Asociace reprezentuje vztahy mezi Třídami. Jsou zásadním prvkem ontologie. Podobně jako atributy Třídy, také Asociace se editují v rámci editace Třídy, kde je k tomu implementován speciální editor. V přehledu ontologie projektu se zobrazuje seznam všech Asociací, které jsou pro Projekt (Prostor) zavedeny [5].

Atributy třídy – Vlastnosti

Atributy jsou typy informací, které charakterizují Třídu, vlastnosti, které jsou pro určitou Třídu rozhodující nebo důležité. Mohou být různých typů, pro reprezentaci a uložení různých typů informací. Tyto informace se zadávají v rámci editace Třídy v editoru instancí Třídy. V přehledu ontologie projektu se zobrazuje seznam všech Atributů (Vlastností), které jsou pro Projekt (Prostor) zavedeny [6]. Další podrobnosti jsou v kapitole o Atributech.

Výběr

Zvláštním typem Atributu je Výběr. Podobně jako Skupina, tak i Výběr reprezentuje číselník, ovšem bez stromové struktury a bez možnosti kombinovat typy uzlů. V přehledu ontologie Projektu se zobrazují atributy Výběrů ve skupině ostatních Atributů jako odkaz. Kliknutím na odkaz [7] se zobrazí stránka editoru Výběru.

Nenalezli jste požadované informace?
Přeje si kontaktovat uživatelskou podporu?

Kontaktovat nás můžete nejlépe e-mailem, seznam možností jak se s námi spojit je na stránkce kontakty.

Připravujeme možnost rychle zaslat dotaz pomocí webového formuláře.

© AION CS, s.r.o